Donaties
Als de doelen en de aanpak van de Nijbakker-Morra Stichting u aanspreken en u graag uw steun wilt betuigen door een donatie of andere (financiŽle) bijdrage dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

De stichting voert een behoudend financieel beleid in de geest van Mevrouw Nijbakker-Morra. De stichting keert jaarlijks de projectsubsidies, prijzen en stipendia uit op basis van de beleggingsopbrengst van het jaarlijks beschikbaar bedrag en de donaties. Het streven is het kernvermogen niet aan te tasten. Om ook in de komende jaren effectief het kankeronderzoek te kunnen ondersteunen, streeft het bestuur ernaar het beheerd vermogen te vergroten. De kosten voor apparatuur voor kankeronderzoek nemen toe en de behoefte aan projectsubsidies blijft bestaan. De subsidies die de Stichting verstrekt blijken nog immer een katalyserende werking uit te oefenen voor het uitvoeren van baanbrekend en vernieuwend kankeronderzoek in Nederland.

U kunt op de volgende 3 wijzen de Nijbakker-Morra Stichting financieel ondersteunen:
- Eenmalige schenking
- Schenking in termijnen (lijfrenten)
- Verkrijging uit nalatenschap

Eenmalige schenking
U kunt een bedrag als eenmalige schenking overmaken aan de Nijbakker-Morra Stichting. Eenmalige schenkingen door particuliere personen zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar van het onzuivere inkomen, als de schenking, samen met giften aan andere ideŽle instellingen meer bedraagt dan 1% van het verzamelinkomen vůůr de persoonsgebonden aftrek, met een minimum van 60 euro en tot een maximum van 10% van dat inkomen.

Schenking in termijnen (lijfrenten)
Onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zijn schenkingen in jaarlijkse termijnen mits deze worden vastgelegd in een notariŽle akte of schriftelijke overeenkomst met de Nijbakker-Morra Stichting en er tenminste vijf jaarlijkse termijnen worden toegezegd.

Indien u hier interesse in heeft, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de Nijbakker-Morra Stichting.

Verkrijging uit nalatenschap
Bij het notarieel vastleggen van uw testament kunt u de Nijbakker-Morra Stichting een legaat toekennen of (voor een gedeelte) tot erfgenaam benoemen, In een legaat kunt u een bedrag aangeven, dat u aan de stichting heeft toebedacht. Bij een erfgenaamschap krijgt de Stichting een evenredig deel van uw nalatenschap. Een notaris kan u adviseren hoe u uw wensen het beste kunt vastleggen.

Stichtingen van algemeen nut hoeven geen successierechten (11%) te betalen over schenkingen. De Nijbakker-Morra Stichting voldoet aan de criteria hiervoor.

De Nijbakker-Morra stichting komt niet in aanmerking voor het keurmerk of een Verklaring van geen bezwaar (voor de kleinere/beginnende organisaties) van het Centraal Bureau Fondsenwerving. De Nijbakker-Morra Stichting wil gegeven haar werkwijze en het laag houden van de administratieve kosten niet voldoen aan de volgende criteria:
- Lid 1.f. De leden van het bestuur treden periodiek af. Benoemingen en eventuele herbenoemingen geschieden voor een periode van maximaal 5 jaar.
- Lid 5.b. Accountantsverklaring bij de jaarrekening.

Het bestuur beantwoordt graag uw vragen op dit gebied en bespreekt graag met u de verschillende mogelijkheden om de Nijbakker-Morra Stichting te ondersteunen.

download: periodieke schenking en volmacht.pdf