Steun ons

Als de doelen en de aanpak van de Nijbakker-Morra Stichting u aanspreken en u graag uw steun wilt betuigen door een donatie of andere (financiële) bijdrage dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

De stichting voert een behoudend financieel beleid in de geest van Mevrouw Nijbakker-Morra. Om ook in de komende jaren effectief het kankeronderzoek te kunnen ondersteunen, streeft het bestuur streeft ernaar het beheerd vermogen te vergroten. De kosten voor apparatuur voor kankeronderzoek nemen toe en de behoefte aan projectsubsidies blijft bestaan. De subsidies die de Stichting verstrekt blijken nog immer een katalyserende werking uit te oefenen voor het uitvoeren van baanbrekend en vernieuwend kankeronderzoek in Nederland. Daarnaast dienen studenten sinds 2016/17 geheel zelf hun studie te bekostigen waarbij een buitenlandse stage naast de ervaring ook extra kosten met zich meebrengt. We merken dat door het verstrekken van de stagebeurzen en stipendia Nederlandse studenten en onderzoekers in staat zijn aan buitenlandse universiteiten onderzoek uit te kunnen voeren, waarmee zowel kennisuitwisseling als inspiratie voor een onderzoek carrière tot stand komt.

Donateurs kunnen op de volgende 3 wijzen de Nijbakker-Morra Stichting financieel ondersteunen:

  • Eenmalige schenking
  • Schenking in termijnen (lijfrenten)
  • Verkrijging uit nalatenschap

Voor vragen over donaties kunt u contact opnemen met de voorzitter of de secretaris. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in onze Stichting.

Eenmalige schenking

U kunt een bedrag als eenmalige schenking overmaken aan de Nijbakker-Morra Stichting. Eenmalige schenkingen door particuliere personen zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar van het onzuivere inkomen, als de schenking, samen met giften aan andere ideële instellingen meer bedraagt dan 1% van het verzamelinkomen vóór de persoonsgebonden aftrek, met een minimum van 60 euro en tot een maximum van 10% van dat inkomen.

Schenking in termijnen (lijfrenten)

Onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zijn schenkingen in jaarlijkse termijnen mits deze worden vastgelegd in een notariële akte en/of schriftelijke overeenkomst met de Nijbakker-Morra Stichting en er tenminste vijf jaarlijkse termijnen worden toegezegd.

Verkrijging uit nalatenschap

Bij het notarieel vastleggen van uw testament kunt u de Nijbakker-Morra Stichting een legaat toekennen of (voor een gedeelte) tot erfgenaam benoemen, In een legaat kunt u een bedrag aangeven, dat u aan de stichting heeft toebedacht. Bij een erfgenaamschap krijgt de Stichting een evenredig deel van uw nalatenschap. Een notaris kan u adviseren hoe u uw wensen het beste kunt vastleggen.

Stichtingen van algemeen nut hoeven geen successierechten te betalen over schenkingen. De Nijbakker-Morra Stichting voldoet aan de criteria hiervoor.

De Nijbakker-Morra stichting komt niet in aanmerking voor het keurmerk of een Verklaring van geen bezwaar (voor de kleinere/beginnende organisaties) van het Centraal Bureau Fondsenwerving. De Nijbakker-Morra Stichting wil gegeven haar werkwijze en het laag houden van de administratieve kosten niet voldoen aan de volgende criteria:

– Lid 1.f. De leden van het bestuur treden periodiek af. Benoemingen en eventuele herbenoemingen geschieden voor een periode van maximaal 5 jaar.

– Lid 5.b. Accountantsverklaring bij de jaarrekening.

Het bestuur beantwoordt graag uw vragen op dit gebied en bespreekt graag met u de verschillende mogelijkheden om de Nijbakker-Morra Stichting te ondersteunen.